Køge Kyst genoptager jordoprensning på Søndre Havn

  • Søndre Havn Forureningsoprensning Vy over Søndre Havn. Det er området til højre for den firkantede byggegrube, som nu skal oprenses. Foto: Rune Pedersen.
Nu tager Køge Kyst fat på anden og sidste fase af forureningsoprensningen på Søndre Havns yderste spids.

Hen over sidste vinter og forår arbejdede Køge Kyst med at rense jordforurening fra tidligere industri på Søndre Havn, hvor der i de kommende år skal bygges mange nye boliger. Her blev der slået to fluer med ét smæk, fordi Køge Kyst samtidig gravede ud til en parkeringskælder under tre kommende boligkarréer.

Nu er turen kommet til nabogrunden mod nord, hvor der senere skal bygges yderligere to karréer.

- Rensning af området, så man kan bo her og leve et sundt liv i fremtiden, er en helt central del af transformationen fra tidligere industriområde til moderne bydel. Processen er den samme som sidst, og endnu en gang holder vi naboerne løbende orienteret – ikke mindst om de gener, som arbejdet kan medføre i form af støj og lugt, fortæller Køge Kysts projektdirektør Peter Kjølby.

Fra midten af maj tager Køge Kysts entreprenør Arkil efter planen fat på arbejdet med at sætte spunsvægge ned om hele den næste byggegrube for at holde på jorden under gravearbejdet, og det er dette arbejde, som især kan høres. Det blev interesserede naboer fra Søndre Havn orienteret om af Køge Kyst og nogle af de tilknyttede specialister på et nabomøde mandag den 2. maj.

Containermur og mobil støjvæg skal dæmpe støjen

Spunsningen begynder i østenden ved Den Maritime Halvø, altså længst væk fra boligerne, inden Køge Kyst sidst på måneden opfører en otte meter høj ”mur” af containere mellem Fællesbyg og byggepladsen. Den skal sammen med en mobil støjvæg, der flyttes fra sted til sted af en kran, dæmpe støjen fra spunsningen, når arbejdet nærmer sig boligerne.

Spunsningen, som er den mest støjende del af arbejdet, vil foregå på hverdage mellem kl. 8 og 16 og strække sig over op til to måneder. Når det støjende arbejde er slut, bliver containermuren fjernet igen.

Til august begynder selve gravearbejdet, og i takt hermed vil grundvandet i byggegruben lige som sidst blive sænket for at holde gruben tør, mens arbejdet står på. Det foregår ved, at grundvandet bliver pumpet op, renset i et rensningsanlæg og derefter bortledt i havnen. Selve den forurenede jord bliver kørt bort til en jordmodtager.

Afhængig af vejr- og vindforholdene kan man opleve lugt fra byggegruben i den periode, hvor der graves. Når det forurenede jord graves op og kommer i kontakt med luften, sker der en afdampning fra forureningen, og det kan give periodiske lugtgener, men det er ikke sundhedsskadeligt.

Mindske lugtgener

Arkil arbejder på at mindske lugtgener ved bl.a. at tage højde for vind- og vejrforhold, grave i afgrænsede områder ad gangen og i nødvendigt omfang overdække opgravet jord med presenning.

Køge Kyst forventer at kunne overdrage en oprenset byggegrube til byggeriet af kommende boliger i starten af 2023.

Mulighed for at følge projektet

Man kan følge projektet hele vejen på koegekyst.dk/oprensning